Články

Volební leták

VOLEBNÍ PROGRAM pro rozvoj města 2018 - 2022

 

 

VOLEBNÍ PROGRAM pro rozvoj města     2018 - 2022

Zrušíme poplatky za odpad

Pro děti a studenty, pro ty co třídí …

Cena vody dle nákladů  

Bez částky, kterou radnice vybírá od občanů prostřednictvím nájmu, ale nevrací do vodohospodářské infrastruktury, nýbrž neefektivně spotřebovává.

Rozvoj města, opravy infrastruktury a investice do majetku města

Rozvojové programy v oblastech investic za  využití dotačních titulů..

Opravy komunikací, chodníků, cyklostezky, vodo-infrastruktura, veřejné osvětlení, opravy městských domů a bytů, údržba a zkulturnění veřejných prostor.

Odpovědné hospodaření, nezadlužování se a redukce spotřebních výdajů, efektivní úřad

Vyrovnaný rozpočet a efektivní hospodaření včetně snižování spotřebních výdajů města.

Odmítáme zadlužování města a jeho občanů

Požadujeme jen takový počet úředníků a pracovníků městských organizací, který je nutný pro efektivní fungování.

Dokumenty a smlouvy musí připravovat úředníci radnice v rámci své činnosti, nikoliv placení externisté a právní kanceláře

Pracovní místa, podpora podnikání

Lze zajistit naší aktivní podporou podnikatelského prostředí, konečně zpřístupněním průmyslové zóny, ale i zamezením deformací tržního prostředí městem.

Lze podpořit i vyššími investicemi města do oprav infrastruktury a komunikací.

Pro běžný život

Chceme neustále zlepšovat situaci v zabezpečení zdravotní a sociální péče, udržení stávající struktury škol a školek, dopravní obslužnosti a infrastruktury, fungujících vodovodů a kanalizací. Podpoříme budování stezek pro pěší a cyklisty pro zpřístupnění okolní přírody.

Sport, kultura, zájmové skupiny, organizace a spolky rozvíjející místní tradice a aktivity budou mít naši aktivní podporu formou grantů dle finančních možností města.

Nezapomeneme ani na oprávněné potřeby obyvatel přidružených obcí (Velká,  Rukáveč, Dmýštice, Něžovice, Klisín) a samot.

Transparentní konání radnice a zastupitelstva s plnou informovaností pro občany

Prosadili jsme zveřejňování informací z konání města, zastupitelstva a rady – budeme dál pokračovat v informování veřejnosti, včetně veřejně přístupného internetového přenosu a záznamu z jednání zastupitelstva, zveřejňování informací z výborů, komisí a rady.

Na zakázky města a zadávané práce pro město požadujeme průhledná výběrová řízení  a elektronické aukce včetně důsledné kontroly realizace a kvality provedení …

Vedení diskuse s občany o potřebách a záměrech i problémech města a předkládání odpovědí a řešení.

BESEDA VOLEBNÍCH LÍDRŮ

Dům kultury Milevsko

Vás srdečně zve na předvolební besedu lídrů politických subjektů, kandidujících v letošních volbách do zastupitelstva města v Milevsku pod názvem VOLEBNÍ ARÉNA – DK Milevsko.

Beseda se uskuteční v pondělí 24. září 2018 pro veřejnost od 18.00 hodin ve velkém sále Domu kultury Milevsko, setkání lídrů s moderátorem v 17:45 hod.

Moderuje: Mgr. Josef Kašpar

 

 

Lídři politických subjektů:

ANO 2011                                                                       Kupec Martin JUDr. Ph.D.

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ             Třeštík Martin Mgr.                       

JIHOČEŠI 2012                                                                Radosta Ivan Ing.

KOMUNISTICKÁ STR. ČECH A MORAVY                     Beneš Bohuslav Ing.

KŘESŤANSKÁ DEM. UNIE - ČS. STR. LIDOVÁ             Kostínek Martin

NEZÁVISLÍ A TOP 09                                                      Koutník Pavel Mgr.

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA                        Herout Zdeněk Bc.

STRANA SVOBODNÝCH OBČANŮ                               Doubek Miroslav Ing. Mgr.          

 

 

 

SVOBODNÍ PODALI NÁMITKY PROTI SMĚNĚ POZEMKŮ

-  SVOBODNÍ PODALI NÁMITKY PROTI SMĚNĚ POZEMKŮ

- SVOBODNÍ NESOUHLASÍ SE SMĚNOU POZEMKŮ (město x kanonie Premonstrátů) NEVÝHODNOU PRO MĚSTO

- žádají, aby pozemek, který neměl být vydán - byl vrácen státu (městu)

- Dotazují se na činnost vedení města jak konalo v zájmu města

 

PRÁVNÍ DŮVODY PŘEDLOŽENÍ:

A) Vyjádření námitek dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., ke směně pozemkových parcel č. 1730/1, 1730/5, 1730/6, 1730/8 a 14848/2 ve vlastnictví města Milevsko za pozemkové parcely č. 1835/2 a 2093/8 ve vlastnictví Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

 

B)   Žádost dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

C)   Žádost o podkladové informace,  dle zákona č. 128/2000 Sb. § 82 písm. c) 

 

 

 

 

1.) Námitka: Protiprávní nabytí majetku pozemkové parcely 2093/8 do vlastnictví Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Dle  zákona č. 428/2012 Sb., ve znění novely zákona č. 177/2013 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi se dle § 8 nebylo možno vydat zastavěný pozemek.  Za majetek, který nebylo možno vydat  byla  dohodnuta finanční í kompenzace ve výši 59 mld. Kč.

Citace § 8

(1) Věc nelze vydat v případě, že se jedná o

a) zastavěný pozemek; za zastavěný pozemek se považuje část pozemku, která byla poté, kdy se stala předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5, zastavěna stavbou nebo částí stavby schopnou samostatného užívání (dále jen „stavba“), byla-li stavba zřízena v souladu se stavebním zákonem5) a je užívána, a dále část pozemku s takovou stavbou bezprostředně související a nezbytně nutná k užívání stavby; za zastavěný pozemek se rovněž považuje část pozemku zastavěná stavbou, která je ve vlastnictví jiné osoby než je stát nebo oprávněná osoba, a dále část pozemku s takovou stavbou bezprostředně související a nezbytně nutná k užívání stavby.,

 

Taktéž dle právní judikatury – usnesení Nejvyššího soudu sp. Zn. 28 Cdo 2118/2011 zřízení (existence) silnice na pozemku brání jeho vydání dle restitučních předpisů.

Vlastníkem komunikace je právnická nebo fyzická osoba, která komunikaci zbudovala. Komunikace byla zbudována v letech cca 1975-1984 spolu s budováním přeložky silnice Milevsko –Sepekov a to státem, resp. jeho dekoncentrovanými složkami (národní výbory) nebo organizacemi státu. Dnes by příslušná komunikace měla patřit státu, JČ kraji nebo obci. A tito by měly uplatňovat právní zájem na určení vlastnického práva.

Zastupitelé samosprávy i zaměstnanci úřadu mají konat dle svého slibu „Dodržovat a hájit zákony České republiky“  a dle zákona o obcích § 38 : odst.2 „ Majetek obce musí být chráněn před … odcizením nebo zneužitím.“ a odst.6) „ Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.“

Z výše uvedených důvodů uplatňuji námitky proti směně pozemků, která by legalizovala a zmařila možnost navrácení např. dle § 985 NOZ č 89/2012 Sb..

 

Jako zastupitel a občan města Milevska pro objasnění dosavadního postupu a dle zákona o zveřejňování informací žádám o sdělení uskutečněných kroků a odpověď na následující otázky:

 

1.1)    Byla orgány města a jeho zástupci (starosta, místostarosta, úřad=OISM) vyzvána Královské kanonie premonstrátů na Strahově na vrácení neoprávněně nabytého majetku – pozemkové parcely č. 2093/8 o výměře 2465 m2 v hodnotě cca 644 918 Kč ?

POZN: doložte příslušnou korespondencí včetně odpovědi.

 

1.2)   Byla orgány města a jeho zástupci (starosta, místostarosta, úřad=OISM) zorganizována aktivita na koordinovaný postup dalších institucí (stát, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Jč. kraj, Lesy ČR, Státní zastupitelství) mající zájem (z úřední povinnosti) na vrácení neoprávněně nabytého majetku – pozemkové parcely č. 2093/8 o výměře 2465 m2 v hodnotě cca 644 918 Kč ?

POZN: doložte příslušnou korespondencí včetně odpovědi.

 

1.3)    Bylo orgány města a jeho zástupci (starosta, místostarosta, úřad=OISM) zjištováno a dokládáno vlastnictví komunikace (např. na: Jč. kraji, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Správě a údržbě silnic, Lesů ČR,  ZVVZ, …) pozemkové parcely č. 2093/8 o výměře 2465 m2 ?

POZN: doložte příslušnou korespondencí včetně odpovědi.

 

1.4)   Bylo orgány města a jeho zástupci (starosta, místostarosta, úřad=OISM) zasláno Královské kanonii premonstrátů na Strahově předžalobní návrh na uzavření smírného postupu před podáním žaloby na vrácení neoprávněně nabytého majetku – pozemkové parcely č. 2093/8 o výměře 2465 m2 v hodnotě cca 644 918 Kč?

POZN: doložte příslušnou korespondencí včetně odpovědi.

 

Námitka:

a) Pokud byly neúspěšné všechny výše uvedené postupy, námitkou proti směně je neakceptovatelnost legalizace neoprávněného obohacení či využití něčího omylu či nekonání k vlastnímu majetkovému prospěchu.

b) Cena obvyklá při nabývání komunikací a sítí do majetku města je darováním (ul. Darovaná, rozšíření ul. Pod Zvíkovcem, rozšíření ul. Nádražní od předchůdce Billy, …).

c) Město nepotřebuje akutně tento pozemek převzít do vlastnictví, tj. za potřebu vzdání se jiného významného majetku.

 

 

 

2.) Námitka: Pozemková parcela č. 1835/2

      Uvedená parcela je nezastavitelná, jedná se o zbytkový pozemek vyžadující pravidelné sekání trávy a údržbu zeleně.

2.1)    Jaký má  město Milevsko zájem na získání pozemkové parcely č. 1835/2?   

2.2)    Jakou užitnou hodnotu získá  město Milevsko vlastnictvím pozemkové parcely č. 1835/2?  

2.3)    Jaké budou roční náklady za údržbu (sečení trávy, ošetřování zeleně, sběr listí, …)  získané pozemkové parcely č. 1835/2 ?  

 

3.) Námitka: Pozemková parcela č. 1848/2

      Není vhodné směňovat celu plochu této parcely. V části směrem ke komunikaci je možné využít prostor pro zastávku autobusů nebo podélná či kolmá parkovací stání.

Druhou alternativou tohoto využití pozemku je směna za pozemek na otáčení autobusů u hřbitova.

3.1)    Byla orgány města a jeho zástupci (starosta, místostarosta, úřad=OISM) zvažována tato řešení ?   

3,2)    Byla vyzvána Královské kanonie premonstrátů k dílčímu využití pozemku (směně) a ke směně za pozemek na otáčení autobusů u hřbitova, tj. pozemek  potřebný pro město ?

 

4.) Námitka: Směna pozemkových parcel č. 1730/1, 1730/5, 1730/6, 1730/8

     Námitka – návrh k projednání:  Pokud má Královské kanonie premonstrátů na Strahově zájem o tyto pozemky, navrhuji, aby město požadovalo směnu za pozemky pro město potřebné, např. pod skládkou „Komunálního odpadu Jenišovice“.

 

4.1)    Byla orgány města a jeho zástupci (starosta, místostarosta, úřad=OISM) vyzvána Královské kanonie premonstrátů na Strahově na tuto směnu nebo nákup a prodej?

4.2) Na prodej pozemků pod skládkou „Komunálního odpadu Jenišovice“ existuje z minulosti smlouva o smlouvě budoucí. Proč doposud nebyla realizována?

 POZN: doložte příslušnou korespondencí včetně odpovědi.

 

 

Zpracoval a městu předložil:                                                        
Ing. Mgr. Doubek Miroslav

 

Text vyjádření p. Doubka k odstoupení z koalice

Zastupitelé zvolení za Stranu svobodných občanů do Zastupitelstva města Milevsko na období 2014-2018:

Odstupují z Rady města Milevska, odstupují z koalice „Členů zastupitelstva města Milevsko na období 2014 – 2018“ z důvodů:

 • Nesouhlasu se zásadním porušováním koaliční dohody – programového prohlášení v oblasti finančního hospodaření města, oprav a investic do infrastruktury
 • Nesouhlasu s předloženým  základním zákonem města - rozpočtem.
 • Nesouhlasu se směřováním města k spotřebě - místo k opravám a investicím, které by znamenaly, že město odevzdáme v lepším stavu, než jsme ho převzali.
 • Nesouhlasu, aby většina občanů musela nedobrovolně platit příspěvky na aktivity zájmových skupin.
 • Nemožnosti zasedat v kolektivu RMM, kde názor založený na koaliční dohodě je přehlasováván.
 • Jako protest na neřešené obcházení gesce naší pracovní působnosti od představitelů města a některých úředníků. 

 

„V současnosti je zásadní a hluboký rozdíl mezi mnou a panem starostou i členy rady.  Oni věří, že je třeba podporovat okamžité potřeby a konat dobro prostřednictvím spotřebních dotačních programů. Já věřím, že rozvoj a fungování města je v zajištění jeho dlouhodobé funkčnosti a provozuschopnosti i investování do jeho rozvoje.  Pokud opouštíme tuto strategii nebo rezignujeme na opravy a investice, budeme odpovědni za jednu z největších zrad v historii města.

Neradi opouštíme Radu města, my neporušujeme koaliční programovou dohodu. Naše opuštění koalice je poslední možnost jak protestovat proti porušování dohod.

 

Naše veškeré jednání je v zájmu města, proto, abychom neomezili jednání orgánů města a poskytli čas pro koaliční vyjednávání, stanovujeme účinnost našeho odstoupení na dva dny před následujícím zastupitelstvem tj. ke dni 20. února 2017.

 

Osobní prohlášení ing. Doubka :

„Vzdávám se mnohého.  Své milované práce pro spoluobčany, práce pro město, práce, která mne naplňovala.

 Možná jsem si zničil politickou kariéru.  Ale to všechno je nepodstatné; uchoval jsem si něco, co má pro mne osobně nesmírnou cenu – mohu chodit s hlavou vzpřímenou, jsem věrný svým zásadám a programu, který je ve prospěch dlouhodobého rozvoje města.

 Děkuji občanům za podporu našich názorů a práce, ve které budeme nadále pokračovat v zastupitel-stvu, nadále budeme podporovat návrhy, které jsou v souladu s dnes porušovanou koaliční dohodou.

 

V Milevsku dne 14.12.2016

  

Ing. Mgr. Doubek Miroslav                        

Svobodní odstupují z Rady města Milevska a z koalice

 Rozhodnutí :  

Zastupitelé zvolení za Stranu svobodných občanů do Zastupitelstva města Milevsko na období 2014-2018:

 Odstupují z Rady města Milevska, odstupují z koalice „Členů zastupitelstva města Milevsko na období 2014 – 2018“ z důvodu zásadního porušování ostatními členy koalice „Dohody o programových prioritách pro volební období 2014-2018“

 

Účinnost rozhodnutí:  k termínu následujícího ZMM tj. ke dni 20.2.2017

 

V Milevsku dne 14.12.2016

  

 

………………………………….                                                …………………………..…

Ing. Mgr. Doubek Miroslav                                   Ing. Machart Miroslav

Člen RMM a zastupitel města Mil.                             zastupitel města Milevska

Zpráva o péči o infrastrukturní majetek a strategie investic a oprav za období od 10/2014 do 9/2016

 Zpracoval: Ing. Mgr. Doubek Miroslav

 2016 

 

 

2.  Strategie investic a oprav, koncepce vydávání finančních prostředků

 

2.1    Strategie oprav a investičních oprav stávajícího majetku

 

V oblasti oprav a investičních oprav je základní strategií provádění celkových oprav a rekonstrukcí,

oprav a údržby[1] stávajícího majetku z a kvalitních materiálů,

tak aby tento majetek bezproblémově fungoval dlouhá desetiletí ve prospěch širokého okruhu

současných i budoucích obyvatel města Milevsko.

 

 

2.2    Strategie dopravních investic - nové stavby

 • Záměrem je nalézt řešení oblasti centra města, konkrétně plochy autobusového nádraží, které by bylo architektonicky zhodnotilo tento prostor. Aby toto bylo možné je nutno přemístit autobusy do jiného prostoru. Nabízí se dotační možnost vybudování přestupního terminálu v oblasti vlakového nádraží. Nevýhodou je, že město nemá potřebné pozemky v tomto prostoru. Pro zajištění pozemků se projednává série změn.
 • Mimo finanční možnosti města je vybudování kompletního obchvatu. Nereálné jsou navržené trasy i z majetkových důvodů, protože vedou přes soukromé pozemky a stavby, jejichž majitelé nemají zájem ani ochotu pozemky poskytnout.
 • Nepředpokládáme budování nových tras komunikací. Projektová příprava probíhá na vytvoření nových parkovacích míst v různých místech města, převážně v oblasti sídliště. Záměrem je opravovat povrchy stávajících chodníků a komunikací v koordinaci s opravou infrastrukturních sítí.
 • Záměrem je vybudovat ve spolupráci s JČ krajem bezpečné křižovatky - kruhové objezdy na vstupech do města na komunikaci č. 105 (Masarykova, Blanická).
 • Podporu má údržba a obnova polních a lesních cest z materiálů získaných při opravách komunikací. Takto lze téměř bezplatně rozvíjet síť komunikací pro pěší a cykloturistiku.

2.3    Obecné zásady a postupy

Způsob zařazování investic a oprav do plánu činnosti a do rozpočtu města je v souladu se strategickými dokumenty města, územním plánem, dohodou o programových prioritách, rozpočtovým výhledem. Ale především dle aktuálního (krizového) stavu infrastrukturního majetku a potřeb občanů, kteří tento majetek užívají. Při zařazování do investičního plánu se ověřují i možnosti získání dotace z programů EU a ČR.

 

Pro oblast vodovodů a kanalizací[2] je Zastupitelstvem města Milevska přijat desetiletý „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací“. Dle §8 zák. č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění) je vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace uložena povinnost zpracovat a realizovat plán obnovy vodovodů a kanalizací. PŘEHLED NAVRŽENÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ na roky 2016-2025  uveden v kapitole 5 této zprávy.

 

Oblast tepelného hospodářství je se zástupci provozovatele firmou ZVVZ ENERGO a.s. projednáván a připravován „Plán investic“ na základě jejich poznatků s provozováním CZT, především s ohledem na stáří a provozní opotřebovanost zařízení.

 

Oblast sportovních a kulturních zařízení je koordinována s řediteli těchto zařízení. Ve prospěch těchto zařízení jsou vynakládány nemalé prostředky na velmi rozsáhlý majetek v poměru k velikosti města. Protože se jedná zpravidla o technologie, nevýhodou je, že je kratší životnost a vyšší opotřebitelnost.

Oblast oprav chodníků a komunikací je koordinována se SUS a provozovateli liniových vedení vedených v těchto komunikačních sítích (voda, kanál, plyn, elektřina, kabelová a sdělovací vedení, …). Příčinou špatného stavu je nadměrný provoz, ale především nerealizované a odkládané opravy v minulých letech.

 

Oblast oprav bytů,  budov a staveb v majetku města je plánována odborem OISM MěÚ, který spravuje tento majetek. Ekonomika v této oblasti (hospodářská činnost) je silně profitabilní (v zisku), ale není tvořena rezerva financí na generální opravy resp. opakovanou výstavbu těchto objektů po skončení jejich životnosti. Opakovaný názor finančního výboru je odprodej budov a staveb, které město bezprostředně nepotřebuje pro naplnění svých funkcí.

 

Oblast oprav veřejného osvětlení. Nedostává se prostředků na provedení kompletní obměny veřejného osvětlení. Daří se však koordinovat a realizovat výměnu veřejného osvětlení (sloupy, svítidla, kabelová vedení) v místech rekonstrukcí komunikací a v místech, kde E-ON ukládá vnější elektrické vedení do země.

 

 

2.3.1    Způsob zařazení investiční akce

Veškeré prováděné investiční akce a investiční opravy jsou připravovány, oponovány a rozhodnuty nejen jedním radním, ale i odbory úřadu, v investiční komisi, dopravní komisi, finančním výboru, radě města Milevska a finálně jsou schváleny i zastupitelstvem. Takto jsou schvalovány i změny.

 

2.3.2    Výběr zhotovitele investiční akce

Výběr zhotovitelů staveb probíhá zásadně ve veřejných výběrových řízeních a v elektronické aukci, tj. bez možnosti manipulace s výsledkem. U menších akcí je vyžadována nabídka od několika firem.

 

 

2.4   Odborný audit z roku 2011 od Ing. Luďka Tesaře

 

Vedení města nechalo pro oblast finančního „zdraví“ městských financí a nakládání s majetkem byl v roce 2011 zpracovat a zaplatit odborný audit od Ing. Luďka Tesaře. Se zprávou byl bylo seznámeno vedení města, rada i zastupitelstvo. Bohužel myšlenky tohoto auditu se dostatečně neprojevily v reálném konání a přístupu k městským financím.

 

Analytická zpráva Ing. Tesaře obsahuje analýzu financí města s uvedením silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení financí (SWOT analýza financí), posouzení finančního zdraví města, stanovení finančních možností, doporučený strop bezpečné zadluženosti, návrh pravidel pro sestavení rozpočtů města, ale především obsahuje doporučení[3] [4] na chování se v oblasti investiční výstavby. Tj. obsahuje varování před budováním nového majetku, pokud nejsou zabezpečeny zdroje na financování oprav stávajícího majetku. Z pohledu tohoto auditu je prioritním zájmem města starat se o stávající majetek, jeho funkčnost a bezproblémový provoz.

 

 Ve smyslu tohoto auditu je nutno slova o „údržbářském rozpočtu“ resp. o „údržbářských investičních akcích“ chápat jako pochvalu.

 

 

POZN.:

Druhým pólem možného konání je pro-rozvojová politika ve vydávání finančních prostředků na nový majetek a na majetek, kde není prokázána jeho návratnost či potřebnost pro uživatele. Důsledkem takovéhoto chování by bylo vyčerpání finančních zdrojů a rezignace na funkčnost každodenně využívaného majetku.

 

 

 

3.  Přehled oprav a  investičních akcí

 

3.1    Rok 2014 - investice a velké opravy[5] dokončené/realizované po 10/2014

 

Číslo

Název   akce

 

POZN.

 
 

2014 INV-RM investice z rozpočtu města -

 

 

 

INP-048

Dokončení:   Švermova 1 (5. května-Úzká) - sítě, komunikace, VO

 

   

INP-334

Prodloužení   účelové komunikace Hajda („cyklostezky“ Na Hajdu

 

   

INP-125

Osvětlení   Zimní stadion

 

část realizována ve2014 cca 800 tis.            zbytek 1 čtr. 2015

 

 

 

3.1.1    Komentář k významným akcím, provedené korekce

 

Dokončení: Švermova 1. Etapa

 • ·         Bylo vyvoláno jednání se zhotovitelem díla na odstranění náběhu zúžení (na 3,7 m) a tato úprava provedena.
 • ·         Dle přání občanů rozšířen pojízdný pruhu na parkovišti, aby zde bydlící mohli vyjíždět.
 • ·         Dodělání chodníku před GE Money Bank + úprava park. prostoru
 • ·         Z výkazu úhradě podrobnou kontrolou odstraněny některé položky (např. setí trávy, …)

 

Osvětlení Zimní stadion

 • ·         V roce 2014 proběhlo 3x výběrové řízení i vznikly posudky pro i proti provedení.  Nikdo (tehdejší RMM) nebyl schopen rozhodnout, zda akci provést či ne.
 • ·         Po prostudování technické dokumentace a průběhu výběrového řízení jsem (Doubek) vydal s osobní politickou zodpovědností stanovisko a doporučení, že řešení je funkční a nová RMM rozhodla o realizaci. Montáž byla dokončena v roce 2015, řešení je funkční, spoří el. energii i montáž a údržba je podstatně jednodušší.


 

3.2    Rok 2015 – investice a velké opravy[6]

 

Uvedené akce byly realizovány resp. dokončeny (finančně) v tomto roce.

 

 

 

 

Číslo

Název akce

 

 

INV-RM investice z rozpočtu města

1 = Teplo

 

INP-056/A

Teplovod Komenského III. etapa, část VZOR

2 = Voda

 

INP-048/B

ŠVERMOVA ul. - část zpevnění tarasu   Na Pankrací

INP-051

Obnova kanalizace-sběrač,,D" - oprava  příjezd. můstku

INP-336/A

Rekonstrukce přípojek vodovodu Jeřábkova

3 = Doprava

 

INP-013/B

VZOR, II. část - střed (dokončení v roce 2015)

INP-048/D

Osvětlení-ll. etapa ul. Švermova - 6 SB, od velkého   tarasu

INP-299

Komunikace Cukava-Hajda - příprava = stavební   řízení

INP-349

Rekonstrukce ulice U váhy

INP-329

Parkoviště mezi 2. ZŠ, ZUŠ a MŠ Klubíčko + propojovací   pěšina a schody

4 = Osvětlení

 

INP-206/B

Rekonstrukce veřejného osvětlení v   ulici 5. května

5 = Školy

 

INP-324

Rekonstrukce dětských záchodků MŠ Pastelka

INP-284

Dětské hřiště Kytička

6 = Kultura

 

INP-347

Rekonstrukce restaurace v DK

7 = Sociál

 

INP-039

Zateplení pláště a střechy budovy čp.   1372 - domov pro seniory (vlastní podíl)

8 = Sport

 

INP-119

Střecha hotel Sport

INP-125

Osvětlení Zimní stadion

INP-306

Hřiště s umělým povrchem u sportovní   haly (vlastní podíl)

9 = Životní prostř.

 

INP-221/A

Kompostárna (doplatek vlastního podílu) + uvedení   do provozu

INP-221/B

Systém odděleného sběru BRKO (vlastní podíl) -   kontejnery

INP-184

Digitální povodňový plán (vlastní podíl)

12 = Město

 

INP-112

Územní plán - návrh

INP-216

Moderní úřad blíže občanům města Milevska a   klientům městského úřadu (vlpod)

INP-218

Klimatizace servroven (obřadní místnosti)

INP-219

Obměna kamer + kamera DK

INP-326

Světla spořitelna

-

Výkupy pozemků (Dukelská)

INP-303/A

JSDH Milevsko - výměna vrat 2015 (vl.   podíl)

INP-303/B

Modernizace přenosné motorové   stříkačky JSDH Milevska-Dmýštice

INP-310

Kabelové rozvody 2015

INP-315

JSDH Milevsko - naviják  (vl. podíl)

 

 

2015 INV-BV běžné výdaje charakteru investic a oprav

9 = Životní prostř.

 

INP-314

Regenerace zeleně na Píseckém   předměstí (projekt)

INP-209/B

Mobiliář hřbitov

INP-209/A

Ozelenění hřbitova

12 = Město

 

INP-236

Obnova počítačů, serverů a switchů 2015

 

 

2015 INV-PO investice příspěvkových organizací

5 = Školy

 

INP-177/B

2ZŠ Komenského - úpravy školního   pozemku II. Etapa 2015

INP-328

2ZŠ Komenského - varný kotel

6 = Kultura

 

INP-339

Mobilní souprava pro ozvučení a osvětlení   (investiční příspěvek)

7 = Sociál

 

INP-343

SSMM - auto

INP-344

SSMM - server

 

 

2015 OPR-RM opravy z rozpočtu města

 

 

3 = Doprava

 

INP-206/A

Rekonstrukce chodníku v ul. 5 května - EON

5 = Školy

 

INP-260

Oprava WC pro personál kuchyně MŠ Kytička

INP-261

Oprava, přestavba atria MŠ Kytička

INP-325

Rekonstrukce 2 části WC, včetně kanalizace MŠ   Kytička

INP-348/A

Výměna 4 kotlů v kuchyni 2 ZŠ - etapa 2015 = 1   kotel

12 = Město

 

 

 

2015 OPR-HČ opravy v hospodářské činnosti

10 = Byty

 

INP-212/A

opravy koupelen 2015 (737, 775, 776)

INP-341

výměna el. rozvodů Růžek - 2 byty

 

 

INP-270

balkóny DPS 1510

11 = Nebyty

 

INP-275

oprava střechy SMM

   

 

3.2.1    Komentář k významným akcím, provedené korekce

 

Švermova 2. Etapa - projekt

 • ·        Inicioval jsem zastavení projektu a nalezení nového řešení, RMM odsouhlaseno.

 Důvody:  -  průjezdŠvermovou ul. pouze jedním pruhem

-          Zbytečné 2 paralelní chodníky

-          Obnova kanalizace a litinového potrubí starého 12 let (cena 5-8 mil. Kč). Po kamerových zkouškách a sdělení ČEVAKu stačí výměna jen 13 m kanalizace a jedné šachty.

-          Požadavek na kompletní bourání velkého tarasu (cena cca 10 mil. Kč). Nalezeno řešení za cenu cca za 1,5 mil. Kč.

 

 

Obnova kanalizace-sběrače ,,D" - oprava  příjezd. můstku

 • Aby bylo možno provádět opravy na posledních úsecích kanalizačních sběračů „A“ a „D“ bylo nutno opravit pilíře můstku poškozeného při povodních 2002 (2012)
 • Proti původním nabídkám nalezeno řešení za cca 300 tis. Kč.

 

ŠVERMOVA ul. - část zpevnění tarasu Na Pankrací

 • Provedeno řešení na základě projektu Ing. Havlíček-PROJKA Písek spočívající ve statickém zesílení a propojení staré a nové zdi.
 • Na základě výběrového řízení a elektronické aukce smlouva o dílo byla uzavřena s firmou VLADIMÍR CHARYPAR, Bernartice. za cenu 1 461 680 Kč bez DPH
 • Při výstavbě zjištěno, že stará zeď je místy z kamenů skládaná „na sucho“ s vyspárovanými spárami cementovou maltou.
 • Za novou zdí je uložen drenážní svod. Na zdi postaveno zábradlí.

 

Osvětlení-ll. etapa ul. Švermova - 6 SB (světelných bodů)  - oblast velkého tarasu a k ul. Pod Zvíkovcem

V rámci zpevňování tarasu vybudováno nové veřejné osvětlení

 • Ve spolupráci s SMM nalezeno úsporné řešení na spotřebu el proudu použitím LED svítidel (spotřeba svítidla 41W a 28W).

Cena sloupu + výložníku + svítidla cca 10 tis. Kč.

 • Stavbu provedly SMM s.r.o
 • Z iniciativy starosty a RMM redukovány výdaje na naddimenzované technické vybavení
 • V souvislosti se změnou nájemce v kavárně a restauraci DK vyvstala nutnost provedení rekonstrukce této části objektu.
 • Projektu zpracoval autorizovaný projektant
 • Zadání do VŘ zasláno asi 35 stavebním firmám
 • VŘ a elektronická aukce proběhla soutěží více účastníků
 • Na základě výběrového řízení a elektronické aukce smlouva o dílo byla uzavřena s firmou RADIOSTAV a.s. za nabídkovou cenu 3 168 185,12 Kč bez DPH

Moderní úřad blíže občanům

Rekonstrukce restaurace v DK

 

 

Balkóny DPS 1510

 • „Zajímavostí“ této investice bylo zjištění, že na balkónech jsou i kompletně uhnilé trámy balkónů, tzn. životu nebezpečný stav.

 

 

Střecha hotel Sport

 • Na základě výběrového řízení a elektronické aukce smlouva o dílo byla uzavřena s firmou IZOLATÉRSTVÍ – PAVEL URBAN za cenu 1 059 400 Kč bez DPH. Zajímavostí byla „úspora“ dosažená výběrovým řízením, proti rozpočtu projektanta ve výši cca 3 mil. Kč.

 

 

 

 

3.3    Rok 2016 – investice a velké opravy[7]

 

 

Tato zpráva uvádí aktuální stav cca k 20. 8. 2016, proto tabulka je doplněna o sloupec „stav akce“ vyjadřující průběžnou informaci.

 

V01

 

 

 

INP

Název akce

stav akce

 
 

 

1=TEPLO

 

 

INP-056

Teplovod Komenského I+II+IV.   Etapa

v realizaci,

 

 

2=VODA

 

 

INP-048/B

Vodovod a   kanalizace - II. etapa Švermova

v realizaci,   Eurovia

 

INP-048/E

Vodovod a   kanalizace - III. etapa Švermova  -   projekt

zadána PD -

 

INP-288

Přeložení a   přepojení kanalizace v Petrovické ulici

Polata, stavba   dokončena,

 

INP-051

Obnova kanalizačního   sběrače D - přesun z roku 2015

ODLOŽENO

 

INP-056/B

Obnova vodovodu   Komenského - v trase teplovodu

probíhá úprava   PD, Vaniš

 

INP-281

Oprava   -zkapacitnění kanalizace SPOS->Komenského

ODLOŽENO

 

INP-372

Vstupní objekty   Tyršovo náměstí

HOTOVO

 

INP-376

Přečerpávačka   Dehetník

HOTOVO

 

 

3=DOPRAVA

   

INP-048/D

Komunikace, chodníky,   osvětlení - II. etapa ul. Švermova

v realizaci,   Eurovia

 

INP-048/F

Komunikace   chodníky, osvětlení - III. etapa Švermova (projekt)

Ing. Zítek - PD na ÚŘ   hotová

 

INP-331/A

Vybudování   parkoviště a chodníků pod Stadionem dle PD

 

       

vysoutěženo,   SMM

 

INP-135

Komunikace ul.   Jeřábkova

BES, v   realizaci

 

INP-153

Projektová   dokumentace Havlíčkova

ODLOŽENO

 

INP-076/B

Obratiště   Sladkovská

HOTOVO

 

INP-076

Sladkovská   oprava povrchu

HOTOVO

 

INP-144

PROJEKT-Kruhový   objezd na křižovatce ul. Blanická

Ateliér SIS,   vstupní jednání

 

INP-299

Komunikace   Cukava Hajda

HOTOVO

 

INP-329

Studie   parkoviště u 2ZŠ

pracuje se na   projektu

 

INP-180

Oprava chodníku   kolem DPS v ul. Libušina - Jiráskova + dvůr

čeká se na   nabídku SMM

 

INP-370

Rigol Nádražní

HOTOVO

 

INP-013/D

Schodiště VZOR-Nádražní   ulice

HOTOVO

 

INP-354/A

Projekt dok.: vstup do   průmyslové zóny

 probíhá

 

 

4=OSVĚTLENÍ

 

 

INP-366

Rekonstrukce   osvětlení náměstí E. Beneše

ODLOŽENO

 

INP-350

Rekonstrukce osvětlení   Č. Holase, Hůrecká cesta

probíhá

 

INP-135/A

Rekonstrukce VO   ul. Jeřábkova

zadáno SMM

 

 

5= ŠKOLY

 

 

INP-027

Zateplení MŠ   Kytička - projekty na celkovou rekonstrukci

ODLOŽENO

 
 

Havárie tepelné soustavy v II. ZŠ Komenského

Probíhá - termín do 31.8.

 

 

6=KULTURA

 

 

INP-371

Obnova střechy objektu   čp. 1, Milevsko

realizuje se,   Libor Musil

 

INP-279/A

Generální   rekonstrukce knihovny - č.p. 1, projekt

ODLOŽENO

 

INP-382

Muzeum maškar

probíhají   přípravné práce

 

 

7=SOCIÁL

 

 

 

 

 

 

 

8=SPORT

 

 
 

Výměna   kondenzátoru chladícího zařízení zimního stadionu     

probíhá

 

INP-380

Zakrytí   víceúčelového hřiště - projektová dokumentace

ODLOŽENO

 

INP-352

Rekonstrukce   výměníku ZS

HOTOVO

 

 

9=ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

 

INP-340

Zpevnění hráze   Smolařovský

ODLOŽENO

 

INP-221/C

Kompostárna -   dozrávací plocha

 Analýza   projektu

 

INP-221/D

Kompostárna -   dopravníky k prosévači

 

 

INP-221/F

Zpevněná plocha   pro kaly ČOV

 Analýza   projektu

 

 

10=BYTY

 

 

INP-212/B

Obnova koupelen 737, 775, 776

HOTOVO

 

INP-265

Sklepy Růžek   II. Etapa

probíhá

 

INP-341

Elektrorozvody   Růžek

průběžně

 

INP-321

Oprava oken   č.p. 123

 

 

INP-274

Nátěr balkónů a   kovových konstrukcí DPS Libušina

HOTOVO

 

INP-071

Půdní vestavby   DPS 5. května - vlastní podíl

HOTOVO -   architekt. studie

 

INP-270/C

Opravy balkónů   DPS 5. května

HOTOVO

 

INP-319

Izolace střechy   737, výměna střešních oken

vysoutěženo,   Czech Builder

 

 

11=NEBYTY

 

 

INP-065

Výtah   Poliklinika - vlastní podíl po dotaci

v realizaci,   Výtahy Plzeň

 

INP-320

Oprava střechy   a komína v čp. 110 5. května

ODLOŽENO

 

INP-214

Výklady Růžek

příprava na   vyhlášení VŘ

 

INP-297

Restaurace   Velká - fasáda, terasa, pergola

HOTOVO

 

 

12=MĚSTO

 

 

INP-368

Kompresor   hasiči

ZRUŠENO

 

INP-367

Územní studie   (projekt) centrum

příprava na   nové VŘ

 

INP-112

Územní plány, strategie,   studie

dokumentace pro   spol. jednání

 

INP-236

Oblast ICT -   nákupy PC

HOTOVO

 

INP-355

Odvodnění   hřbitova - projekt +realizace

ODLOŽENO

 

INP-379

Zateplení a   vytápění nová radnice (včetně výměny oken a vstupních dveří) - projekt

Odloženo – požadavek   na komplex. Řešení

 

INP-388

Oprava   kolumbária na hřbitově

HOTOVO

 
                 

 

 

 

 

3.3.1    Komentář k významným akcím, provedené korekce

 

Teplovod Komenského I+II+IV. Etapa

 • Rozhodnuto o uskutečnění rekonstrukce v celé ulici najednou

-          Synergické snížení ceny

-          Zátěž pro občany soustředěna jen do jednoho roku (místo 3let)

 • Na základě výběrového řízení a elektronické aukce smlouva o dílo byla uzavřena s firmou ERDING, a.s. za nabídkovou cenu 8 790 000 Kč bez DPH

-          Synergické snížení ceny

-          Zátěž pro občany soustředěna jen do jednoho roku (místo 3let)

 

Vybudování parkoviště a chodníků pod Stadionem

 • ·        Na základě výběrového řízení a elektronické aukce smlouva o dílo byla uzavřena s firmou Služby města Milevsko s.r.o. za nabídkovou cenu dle výsledku e-aukce ve výši 639000 Kč bez DPH.
 • ·        Tato akce má za úkol upravit povrch chodníků a míst pro parkování po vybudované části teplovodu a to včetně nových míst pro parkování.

 

Vodovod a kanalizace - II. etapa Švermova

+ Komunikace, chodníky, osvětlení - II. etapa ul. Švermova

 • Na základě výběrového řízení a elektronické aukce smlouva o dílo byla uzavřena s firmou Eurovia CS a.s. za nabídkovou cenu dle výsledku e-aukce ve výši 8 659 802,37 Kč bez DPH (podíl města, zbytek do částky 9 190 000,- je podíl JČ kraje - SUS ). Odsouhlaseny vícepráce za 580 403,13 Kč bez DPH, o úhradě části víceprací se bude jednat s JČ krajem.

 

Přeložení a přepojení kanalizace v Petrovické ulici

 • Na základě výběrového řízení a elektronické aukce smlouva o dílo byla uzavřena s firmou Polata za nabídkovou cenu dle výsledku e-aukce ve výši 1 497 000,00 Kč bez DPH.

 

 

 

Komunikace ul. Jeřábkova + veřejné osvětlení

 • ·         Na základě výběrového řízení a elektronické aukce smlouva o dílo byla uzavřena s firmou BES s.r.o. za cenu 6 575 000 Kč bez DPH.
 • ·         Na základě poptávkového řízení RMM zadala „Rekonstrukci veřejného osvětlení v ul. Jeřábkova“ Službám města Milevska za nabídkovou cenu 308 900 Kč bez DPH
 • Předmětem díla měla být výměna asfaltového povrchu, vydláždění chodníků a parkovacích míst a stavebních úprav v křižovatce pro vybudování přechodů. Dle vyjádření správců sítí (voda, kanalizace, plyn, JVS, E-On, …) a provedených kamerových zkoušek a sond měly být všechny sítě v pořádku.

V průběhu realizace byly však zjištěny jiné skutečnosti a provedeny dodatečné práce, které znamenají prodloužení realizace.

-          Výměna cca 300m kanalizačního potrubí na náklady města. Řešeno smlouvou o dílo „ Rekonstrukce kanalizace ul. Jeřábkova, Milevsko“ za cenu 1.115.844 Kč bez DPH. Dále se v Jeřábkově ul. objednávala výměna šesti kanalizačních přípojek (dolní část Jeřábkovy) za cenu 55.800 Kč bez DPH

-          Přeložení stávajícího plynového potrubí s nedostatečným krytím na náklady E-Onu

-          Přeložení stávajícího litinového vodovodního potrubí (přívod vody do města – na vodojem), které bylo s nedostatečným krytím a výměna potrubí za gumoplastové - na náklady JVS České Budějovice.

 

Komunikace Cukava - Hajda

 • Na základě výběrového řízení a elektronické aukce smlouva o dílo byla uzavřena s firmou HES stavební s.r.o. za realizační cenu po dodatku ve výši 651 179 Kč bez DPH.
 • ·         Tato komunikace umožňuje, při uzavírce Švermovy ulice, spojení komunikací pro několik set obyvatel ulic Na Cukavě, Švermova, Reichnerova, Pod Zvíkovcem s Milevskem jinak než po 12 km objížďce. Takovéto alternativní spojení bylo obyvateli vyžadováno již v průběhu první etapy opravy Švermovy ulice.
 • Pro vyhlazení pojezdové vrstvy na povrch dodatečně umístěn asfaltový recyklát získaný odfrézováním ze Švermovy ulice.

 

Vstupní objekty Tyršovo náměstí

 • ·         Zatrubněné vodoteče (tzn. vodoteče od rybníků nad městem směrem k Milevskému potoku) je další majetek, který nebyl v posledních desetiletích vůbec opravován, ale ani kontrolován jeho stav.
 • ·         Po provedeném průzkumu, zjištěn neprůchozí stav v oblasti Tyršova náměstí. Situace byla natolik vážná, že do uvedeného úseku vtékal tok vody, ale nic z dané oblasti nevytékalo. Zjištěno zanesení této vodoteče pod Nádražní ulicí - před „Klabem“ a průval vody do křižující kanalizačního vedení uprostřed ul. Nádražní.
 • ·         Neprovedení opravy by znamenalo ohrožení záplavou domů a objektů firem při jakémkoliv větším průtoku.
 • ·         Závady v této oblasti odstraněny, vybudováno několik vstupních kanalizačních šachet. Práce prováděly firmy SMM a Hrůza Zbelítov

 

Obratiště Sladkovská + Sladkovská oprava povrchu

 • ·         Stavbu prováděla firma ROBSTAV stavby k. s., která zvítězila ve výběrovém řízení a elektronické aukci. Z rozpočtované hodnoty díla ve výši necelého 1 mil. Kč bez DPH bylo důslednou kontrolou prací, výkazů výměr a množství použitých materiálů pro město ušetřeno téměř 60 tis. Kč.

 

Schodiště VZOR-Nádražní ulice

 • ·         Opravou přístupového schodiště k nákupnímu centru VZOR byla dokončena oprava tohoto prostoru. V rámci této opravy byla provedena i úprava opěrné betonové zdi a schodiště osazeno zábradlím.
 • ·         Práce prováděla na základě poptávkového řízení firma Služby města Milevska

 

Obnova střechy objektu čp. 1, Milevsko

 • ·        Na základě výběrového řízení a elektronické aukce smlouva o dílo byla uzavřena s firmou Libor Musil-Tesařství, Velký Beranov za cenu ze soutěže ve výši 1 790 000 Kč bez DPH.
 • ·        Ovšem na s ohledem na stav krovu a stav podkroví tohoto historického objektu situace vyžaduje sérii dodatečných investic nutných pro dokončení a tím i sérii cenových dodatků. Konkrétně na práce na krovu a krytině byly uzavřeny dodatky č. 1 až 3 (133 800,50 + 352 417,24 + 1 206 322,44) Kč bez DPH  a dodatek na vybudování věnce a zajištění římsy ve výši 998 661,12 Kč bez DPH.  Investice na této staré historické budově je ukončena, celkem vše stálo 4 481 201,30 Kč bez DPH.

 

Výměna kondenzátoru chladícího zařízení zimního stadionu     

 • ·        Na základě výběrového řízení (bez e-aukce) na realizaci veřejné zakázky byla smlouva o dílo uzavřena s firmou CHLAZENÍ CHOCEŇ-MONTÁŽE za nabídkovou cenu ve výši 2 287 235 Kč bez DPH.
 • ·         Na akci je podána žádost o dotaci ve výši až 85% způsobilých nákladů (1,944 mil. Kč)

 

Havárie tepelné soustavy v II. ZŠ Komenského

 • Mimo rozpočet města z fondu oprav školy byla v červenci a srpnu 2016 prováděná havarijní oprava teplovodních rozvodů.
 • Na konci května se vlivem proreznutí potrubí objevil masivní únik vody (cca 1500 l/hod), který znamenal odstavení od tepla dvou největších pavilonů školy.
 • Pro velký rozsah opravy a kapacitní naplnění firem byl problém v nalezení firmy na tuto opravu. Vyměňuje se cca 200 m potrubí, přičemž největší má světlost 125 mm. Výměna potrubí zaznamenala i bourání dlažeb ve vestibulech školy. Zakázku realizuje na základě poptávkového řízení f. Plastiko s.r.o. za cenu 523 tis. Kč (bez DPH).
 • Oprava byla úspěšně provedena a dokončena dne 31.8.2016.

 

 

3.4    Akce odložené

Protože některé rozpočtované akce vyžadují vyšší finanční náklady, bylo nutné u některých oprav odložit realizaci.

 

Obnova kanalizačního sběrače D

Tato akce v očekávané ceně cca 3 mil. Kč, pro rok 2016 zrušena.

 

Oprava -zkapacitnění kanalizace SPOS->Komenského

Posuzuje se i alternativa vybudování retenční nádrže za účasti dotačních prostředků. Rozpočtovaná cena byla 100 tis. Kč.

 

Projektová dokumentace Havlíčkova

Odloženo do vyjasnění koncepce dopravy v rámci AN, resp. přestupního terminálu u nádraží. V rozpočtu bylo vyhrazeno 200 tis. Kč.

 

Rekonstrukce osvětlení náměstí E. Beneše

Prostředky se využijí na veřejné osvětlení v místech rekonstrukcí a přeložek el. vedení do země.

 

Generální rekonstrukce knihovny - č. p. 1, projekt

Odloženo. V rozpočtu bylo vyhrazeno 250 tis. Kč.

 

Zakrytí víceúčelového hřiště - projektová dokumentace

Odloženo pro alternativní možnost stavby tenisové haly soukromými investory. V rozpočtu bylo vyhrazeno 100 tis. Kč.

 

Odvodnění hřbitova - projekt +realizace

Odloženo. V rozpočtu bylo vyhrazeno 200 tis. Kč.

 

Zpevnění hráze Smolařovský

Odloženo. V rozpočtu bylo vyhrazeno 215 tis. Kč.


 

3.5    Přehled úspěšných žádostí na dotace od roku 2015

 

Název   projektu

poskytovatel

výše   dotace

Rok 2015

Oprava střechy požární zbrojnice - SDH

Jčk

50   000  

Výměna garážových vrat - SDH

Jčk

22   000  

Zateplení   Domova pro seniory - ul. 5. května

OPŽP

1 628 951  

Výtah   Poliklinika

MZ

1 553 313  

Rok 2016

Oprava kolumbária

Jčk

70   000  

Oprava střechy č. p. 1

Jčk

500   000  

Pořízení požárních přileb a žebříku pro JSDH

Jčk

71   000  

Výměna kondenzátoru chladícího zařízení zimního stadionu   Milevsko

OPŽP

2 608   333  

ŽÁDOST: Pořízení dopravního automobilu JSDH Milevsko

MV+Jčk

725   000  

 

 

 

4.  Plnění programového prohlášení – v investiční oblasti

Dle „Dohody o programových prioritách pro volební období 2014 – 2018“

 

 

 ROZVOJ MĚSTA, FINANCE

 • Zpracování a veřejné projednání kvalitní strategie rozvoje města a regionu.

Provedeno.

 • V návaznosti na strategii vypracování reálného plánu rozvoje města do roku 2020 s důrazem na oblast údržby majetku a nových investic i koncepci dopravy a parkování. Přijetí opatření k jeho naplňování.

Provedeno v oblasti vodohospodářského majetku do roku 2025, v oblasti tepla do r. 2018, jinak rozpočtový výhled na následující 3 roky (do 2019).

 • Rozvíjení města a regionu, navrhovaná opatření budou usilovat o změnu trendu od současné- ho poklesu k růstu počtu obyvatel.

Provádí se rozhodnutími RMM a zastupitelstva v péči o stávající majetek a podporou investic (i soukromých) do nových záměrů.

 • Vyvážené hospodaření města, podíl běžných výdajů na příjmech města neporoste!

Přibližné udržování této teze-

 • Důraz na získání dalších finančních prostředků od státu či EU na vhodné dotační tituly.

Dotační prostředky od státu i EU jsou na potřebné oblasti (oprav infrastruktury) pro města velikosti Milevska silně redukované, ale neustále jsou zapojovány do rozpočtu.

 • Systematická příprava, transparentní výběr a dohled na kvalitu provedení jednotlivých zakázek, vždy s plnou informovaností veřejnosti. Široké využívání výběrových řízení a elektronických aukcí.

Důsledně se provádí.

 

INFRASTRUKTURA, DOPRAVA

 • Přehledný systém hospodaření s infrastrukturním majetkem – voda, kanalizace, teplovody, silnice, chodníky, parky, veřejné osvětlení. Navýšení objemu finančních prostředků investovaných na tyto účely.

Ano, viz tato zpráva.

 • V potřebném tempu obnova systému vodovodů a kanalizací.

 Ano, viz tato zpráva, ale bude dodrženo jedině, pokud bude udržen finanční trend roku 2016.

 • Dokončení rekonstrukce Švermovy ulice a příprava a realizace dalších potřebných rekonstrukcí (např. Sokolovské ulice, kanalizačních sběračů atd.).

Ano, viz tato zpráva (Švermova ul.), místo Sokolovské ul. realizována ul. Jeřábkova, ul. Sladkovská, ... a další ulice se připravují.

 

 • Řešení prostoru autobusového nádraží a centra města.

 Ano, řeší se prostor Autobusového nádraží i alternativní přemístění autobusů do jiného dopravního uzlu (k vlakovému nádraží).

 • Pravidelné opravy silnic a chodníků, budování nových parkovacích míst.

Ano, viz tato zpráva, na nová parkovací místa se připravují projekty.  

 • Dokončení hlavní části rekonstrukce městského osvětlení.

Zatím se realizují rekonstrukce VO spolu s rekonstrukcemi komunikací a v koordinaci s E-ONem při ukládání vnějších vedení do země.

 • Řešení dopravní situace v ulicích Masarykova, Sokolovská a Jarlochova, kruhové křižovatky u Bažantnice, parkování u Bažantnice.

Úprava kruhového objezdu v roce 2017. Provozem obousměrně v části Jarlochovy ul. došlo k drobnému odlehčení Masarykovy ul.. Další řešení v této oblasti je ekonomicky, technicky a politicky nereálné.

 • Vybudování přechodu a chodníku od cyklotrasy k Píseckému předměstí.

Probíhá příprava studie a projektu.

 • Analýza a řešení městské hromadné dopravy.

Zavedena jedna autobusová linka placená městem.

 

Kultura, sport

 • Dokončení rekonstrukce interiérů kulturního domu včetně osvětlení a akustiky

Připravuje se zadání projektu

 • Vybudování víceúčelové přístavby sportovní haly s využitím dotačních prostředků.

Probíhají jednání se soukromými investory.

 • Rekonstrukce šaten a zázemí tenisových kurtů.

S ohledem na předchozí bod – odloženo pro možnost společného řešení.

 • Obnova běžecké dráhy na atletickém oválu (např. tartan).

Zatím ne, aktuálnější je potřeba opravy podlahy (palubovky) ve sportovní hale.

 • Dokončení rekonstrukce osvětlení zimního stadionu.

Dokončeno již na počátku roku 2015

 • Hledání možností pro obnovu hotelů v areálu zimního stadionu.

Možnosti se hledají, řešení zatím nezpracováno.

 

 

-

 

 

5.  Investice pro další období

 

 

5.1    PŘEHLED POTŘEBNÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ na roky 2016-2025

Tento přehled schválen Zastupitelstvem města Milevska v 11/2015

 

AKCE:                                         Částka (tis. Kč)

Milevsko – každoroční obnova vodovodní sítě, kanalizační   sítě a ČOV

700

Milevsko – kamerové prohlídky kanalizace

50

Milevsko – ČSK Dehetník

250

Milevsko - obnova hlavního kanalizačního sběrače   "A"

I. etapa

1 300

II. etapa

3 700

Milevsko, Nádražní ulice - obnova kanalizace (sběrač   "D")

6.1. Havárie na stoce D - I. část

4 361

6.2. Havárie na stoce D - II. část

3 177

6.3. Havárie na stoce D - III. část

2 111

6.4. Havárie na stoce D - IV. část

2 869

6.5. Nádražní ulice - úsek v komunikaci

26 500

Sokolovská – obnova vodovodu včetně přípojek

1 800

Milevsko, Petrovická ulice – U Bažantnice – přeložení a   přepojení kanalizace

3 000

Milevsko, Havlíčkova ulice – obnova vodovodních přípojek  

350

Milevsko, Karlova ulice - obnova vodovodu

800

Milevsko – aktualizace generelu kanalizace města

200

Milevsko - obnova kanalizace a vodovodu ve Švermově   ulici

20 000

Milevsko, ul. Dr. B. Šmerala, Čs. armády, P. Bezruče,   Jiráskova, Karla Čapka – obnova kanalizace

I. etapa – ul. Dr. B. Šmerala

2 900

II. etapa – Čs. armády, P. Bezruče, Jiráskova, Karla   Čapka

13 100

Milevsko - výkup pozemků v areálu ČOV

1 200

Milevsko, Sokolovská ulice - obnova kanalizace (sběrač   "A")

47 000

Milevsko, ul. J. A. Komenského - obnova vodovodu

2 000

Milevsko, ul. Gen. Svobody - obnova vodovodu

1 000

Milevsko, Hůrecká cesta - obnova a dostavba vodovodu

2 000

Milevsko, ul. Havlíčkova – obnova kanalizace

500

Milevsko, ul. Dukelská a E. Destinové - obnova vodovodu

4 500

.

                              .

Celkem bez   DPH

145 368 tis.   Kč

 

 

 

5.2    Rozpočtový výhled na roky 2017-19

Zastupitelstvem přijatý rozpočtový výhled, investice však před zařazením do rozpočtu budou mnohokrát posuzovány z hlediska připravenosti, potřebnosti i ekonomických možností města. V rámci projednávání v orgánech města budou i přesuny mezi jednotlivými roky realizace

 

ROZPOČTOVÝ   VÝHLED 2017-2019 - investice a opravy

Verze 08 MTŘ 8.6.2016

TYP

Popis   investice (opravy)

2017

2018

2019

NEZAŘ.

 

 

 

 

 

 

 

1=TEPLO

1 000

0

3 000

0

INV

Teplovod -Nádražní III. etapa   -dokončení,

1 000

 

 

 

INV

realizace další   připravené oblasti

 

 

3 000

 

 

2=VODA

15 000

11 000

8 000

22 000

INV

Vodovod a   kanalizace - III. etapa Švermova (od kř. Zvíkovec )

9 000

 

 

 

INV

Obnova   kanalizačního sběrače ,,D" nádraží-Dvorčice

3 000

 

 

 

INV

Obnova   kanalizačního sběrače ,,D" Nádražní ul. + oblast nádraží

 

6 000

 

 

INV

Obnova   kanalizačního sběrače ,,A" od autoservisu--> D (Dvorč.)

 

2 000

 

 

INV

Obnova   kanalizačního sběrače ,,A" u autoservisu, část A

 

3 000

 

 

INV

Obnova   kanalizačního sběrače ,,A" u autoservisu, část C

 

 

3 000

 

INV

Obnova   kanalizačního sběrače ,,A" u autoservisu, část B

 

 

5 000

 

INV

Rekonstrukce   vodovodních přípojek ul. Havlíčkova

1 000

 

 

 

INV

rekonstrukce   vodovodních přípojek ul. Sibiřská

800

 

 

 

INV

rekonstrukce   vodovodních přípojek ul. Kpt. Jaroše a Sadová

1 200

 

 

 

INV

Rekonstrukce   vodo a kanal. Sokolovská

 

 

 

10 000

INV

Obnova kanal.   Ul. B. Šmerala, p. Bezruče, Jiráskova, K. Čapka

 

 

 

12 000

 

3=DOPRAVA

14 100

15 500

11 000

33 100

INV

Komunikace, chodníky,   osvětlení - III. etapa ul. Švermova

8 000

 

 

 

INV

Obnova komunikace Nádražní   ul. +oblast nádraží
  (po kanal. ,,D")

 

1 000

3 000

 

INV

Rekonstrukce ulice Pod   Farou

 

1 500

 

3 500

INV

Realizace rekonstrukce   ulice Havlíčkova

2 100

 

 

 

INV

Kruhová křižovatka v ul. Masaryk.-silnice   I/19-II/105(realizace) (podíl po JČ kraji)

2 000

 

 

 

INV

Přístup do průmyslové zóny

2 000

1 000

 

 

INV

Kruhový objezd na křiž. ul.   Blanická - realizace  (podíl po JČ kr)

 

4 000

 

 

INV

Oprava povrchu vozovky ul.   E. Destinové

 

 

 

3 000

INV

Oprava povrchu vozovky ul.   Gen. Svobody

 

 

 

3 600

INV

Příjezdová   komunikace ke koupališti + parkovací plocha

 

3 000

 

 

INV

Oprava povrchu   vozovky ul. Klášterní +chodníku (podíl po dot.)

 

 

4 000

 

OPR

Oprava povrchu   vozovky ul. Dukelská I. etapa

 

2 000

 

 

OPR

Oprava povrchu   vozovky ul. Dukelská II. etapa

 

 

2 000

 

OPR

Oprava chodníčků na Starém   sídlišti za Beckovem

 

 

2 000

 

INV

Stavební úpravy - dopravní   na autobus. nádr.

 

 

 

10 000

INV

Stavební úpravy u nádraží   pro autobus. nádr.

 

 

 

8 000

OPR

Opravy místních komunikací   (Rukáveč, Dmýštice, Klisín, …)

 

 

 

5 000

OPR

oprava povrchu   ul. Sibiřská (ve spolupráci s Eonem)

 

1 000

 

 

OPR

oprava povrchu   ul. Kpt. Jaroše, Sadová (ve spolupráci s Eonem)

 

2 000

 

 

 

4=OSVĚTLENÍ

2 500

4 500

1 800

0

INV

Rekonstrukce   osvětlení nám. E. Beneše ul. Riegrova-Husovo nám

1 000

1 000

 

 

INV

Rekonstrukce   osvětlení Švermova 3. etapa

1 000

 

 

 

INV

Rekonstrukce   osvětlení ul. Masarykova (8 SB)

 

1 000

 

 

INV

Rekonstrukce   osvětlení ul. Jiráskova (10 SB),

 

 

800

 

INV

Rekonstrukce   osvětlení ul. Nádražní

 

500

500

 

INV

Rekonstrukce   osvětlení ul. P. Bezruče (15-22 SB),

 

500

500

 

BV

investice do   veřejného osvětlení - obnova svítidel

500

500

 

 

INV

výměna vedení a   sloupů ul. Sibiřská (ve spolupráci s Eonem)

 

500

 

 

INV

výměna vedení a   sloupů ul. Kpt. Jaroše, Sadová (ve spol. s Eon)

 

500

 

 

 

5= ŠKOLY

2 000

2 000

0

0

INV

Zateplení MŠ   Kytička (zateplení + terasy + střechy)

1 000

1 000

 

 

INV

Rekonstrukce   portálu a prosklení spojovacích chodeb II. ZŠ Komenského

1 000

1 000

 

 

 

6=KULTURA

0

3 000

6 000

0

INV

Rekonstrukce   knihovny - čp. 1, projekt a realizace (vlastní podíl)

 

3 000

 

 

INV

rekonstrukce   interiérů a sálu DK

 

 

6 000

 

 

7=SOCIÁL

0

4 000

6 000

0

INV

půdní vestavba   bytů DPS 1510 - rozšíření domova pro seniory

 

4 000

6 000

 

 

8=SPORT

1 300

2 500

0

0

INV

Rozhledna na   Zvíkovci + úprava přístupové komunikace

 

500

 

 

INV

střecha hotelu   sport - zakrytí ZS - realizace

800

 

 

 

OHČ

rekonstrukce   palubovky ve sportovní hale

 

2 000

 

 

INV

Retenční nádrž   u sportovní haly (vlastní podíl)

500

 

 

 

 

9=ŽIVOTNÍ   PROSTŘEDÍ

500

0

0

0

INV

Úprava   vypouštěcích objektů - nádrž Velká

500

 

 

 

 

10=BYTY

0

0

3 000

4 000

OHČ

Rekonstrukce   čp. 619 (vlastní podíl)

 

 

3000

 

OHČ

Zateplení   fasády 775, 776

 

 

 

3 000

OPR

oprava a nátěr   fasády Růžek

 

 

 

1 000

 

11=NEBYTY

1 500

0

0

0

OPR

střecha čp. 6

1 500

 

 

 

 

12=MĚSTO

0

0

5 000

5 000

INV

rekonstrukce   budov městského úřadu

 

 

5000

5000

 

CELKEM

37 900

42 500

43 800

64 100

 

 

 

 

 

5.3    Příprava na akce – s dotačními tituly

 

5.3.1    Příprava   na podání žádosti rok 2016

Územní studie - centrum města, Komenského ul.

IROP

90%

Pořízení aut pro SSMM

IROP

90%

 

 

5.3.2    Příprava   na podání žádosti rok 2017-18

Bezpečnost Nádražní ulice - chodníky, přechody, VO

SFDI

85%

Dopravní uzel

IROP

90%

Oprava střechy budovy Spořitelny – PD + průzkumy

Jčk

max   80tis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Závěr

V oblasti investic, oprav a investičních oprav i rozvoje dopravní infrastruktury je strategií vynakládání financí na účely, aby infrastrukturní majetek města byl provozuschopný a aby tento majetek bezproblémově fungoval dlouhá desetiletí ve prospěch širokého okruhu současných i budoucích obyvatel města Milevsko.

Je nutno se vyvarovat vydávání prostředků na pseudo-rozvojové projekty, které nejsou podpořeny ekonomickou analýzou návratnosti, resp. analýzou potřebnosti pro město a jeho obyvatele.

Nadále platí, že stav udržování majetku města je v dlouhodobém průměru zanedbaný a vyžaduje další investice. Aby se zlepšení projevilo je potřeba, aby investiční aktivita v oblasti oprav z roku 2016 pokračovala neustále i v dalších letech.

Nezapomínejme, že péče o majetek města je obrazem péče o město a obrazem práce ve prospěch současných a budoucích obyvatel města Milevska.

 

 

 

 

POZN. AUTORA ZPRÁVY:

Tato zpráva je výkazem činnosti vedení města, Rady města Milevska, výborů a komisí (investiční, dopravní), ale především výkonných odborů OISM a ODŽ.                 Všem patří poděkování za spolupráci.
[1] Terminologie

Novostavba „na zelené louce“ a generální rekonstrukce se dá naplánovat a vyprojektovat téměř do všech detailů, při dokonalém průzkumu podloží a sítí i naplánování použitých materiálů a rozsahu prací lze dodržet připravený rozpočet, resp. cenu díla vzešlou soutěže.

Celkové opravy a rekonstrukce, tj. částečná úprava stávajícího objektu, která má za úkol zlepšit jeho technický stav se vyznačují tím, že nelze se 100% jistotou zjistit podobu stávajícího řešení, použitých materiálů a existenci jiných technických problémů a souvislostí. Pokud se nejedná o kompletní výměnu je nutno materiálově i technicky nalézt vazbu na stávající stav.

Oprava je technologický postup či soubor úkonů, jimiž se opotřebovaná nebo jinak poškozená věc vrátí do původního, resp. použitelného stavu. Oprava může spočívat například ve výměně poškozených součástí, v přidání nových součástí nebo v obnovení správného uspořádání součástí (opětovnou montáží, slepením, svařením apod.).

Údržba technických systémů, přístrojů a součástek je soubor činností, které mají zajistit, že se zachová jejich provozuschopný stav, nebo při poruše bude tento stav rychle obnoven. Dá se charakterizovat jako: dohled, inspekce, údržba, vylepšení.  Jiným způsobem se dá charakterizovat jako zjištění stávajícího stavu (kontrola, diagnostika) a drobnými opravářskými zásahy dojde k obnovení provozuschopného stavu (vyčištění, namazání rotačních a pohyblivých součástí, výměna provozních náplní, výměna filtrů, dezinfekce, opravy povrchů, nátěry, bílení, výměna drobných součástek jako jsou hadice a těsnění.

[2] Vodohospodářská infrastruktura

Provozovatelem vodohospodářské infrastruktury pro město Milevsko je ČEVAK a.s. Pro Milevsko je pitná voda zajišťována z několika zdrojů podzemní a povrchové vody v rámci skupinového vodovodu Veselí-Soběslav-Tábor-Milevsko (V-S-T-M). Hlavní zdroj skupinového vodovodu je v současnosti napojení na Římov (Vodárenská soustava Jižní Čechy), a úpravna vody v Táboře (125 l/s – úpravna povrchové vody z Jordánu). Z těchto zdrojů je voda dopravována přes přečerpací stanici "Klokoty" a "Všechov" do vodojemu "Hodušín" a odtud přiváděna gravitačním řadem DN 300 do vodojemů v Milevsku. Současné napojení obyvatel na veřejný vodovod je dle majetkové a provozní evidence Milevsko 99,4 %. Stávající vodovodní síť, vodní zdroje a akumulace vody vyhovují stávajícím potřebám města v zásobování vodou a mají i dostatečnou kapacitní reservu pro navrhovanou novou městskou zástavbu. Stávající slabě dimenzované a dožívající úseky uliční sítě budou postupně rekonstruovány na profil min. DN 90 až DN 100.

Jednotná kanalizační sít v délce 34,18 km zajišťuje odkanalizování převážné části stávající zástavby města. Odpadní vody jsou vedeny kmenovými stokami a sběrači do hlavního kanalizačního sběrače, který vede podél Milevského potoka až do čistírny odpadních vod. Kapacita ČOV je 2 831 m3/den, což odpovídá ekvivalentnímu počtu 14 500 obyvatel. Současné napojení obyvatel na veřejnou kanalizaci je dle údajů MěÚ Milevsko 92,4 %. Stávající kanalizační sít' a ČOV v Milevsku musí být vyřešena a celkově dobudována tak, aby vyhovovala současným i budoucím kapacitním požadavkům na odkanalizování celého řešeného území města, včetně čištění odpadních vod od obyvatel a průmyslu.

 

[3] Viz str. 2+3: „Vážnější úvaha se však týká delší budoucnosti fungování správy veřejného majetku. Města a obce v běžných výdajích většinou nemají odpisy a to je také vážný problém. Města a obce financují opravy a havárie, ale nevytváří většinou odpovídající finanční zdroje (rezervy) na obnovu svého majetku, včetně technologických celků. Přesto často budují nový majetek, který opět vyvolá potřebu vytvářet zdroje na další odpisy. Výsledkem je zanedbaný obecní majetek“

[4] Viz str. 11: „Pro finance města je riskantní budovat nový majetek, který vyvolává tlak na výdaje a zejména potřebu financí na jeho obnovu (odpisy). Zvýšená investiční aktivita se může projevit zhoršením ekonomiky provozu, tedy zejména neúměrným růstem běžných výdajů a odpisů.

Některá města bohužel trpí poslední dobou stihomamem získávat dotace a stavět z „darů“ typu dotací nový majetek, který si nemohou dovolit. Města si neuvědomují, nebo nechtějí připustit, kolik prostředků je třeba vytvářet na údržbu a obnovu svého dosavadního majetku. Platí přitom, že čím více majetku město má, tím více prostředků je třeba na jeho údržbu a obnovu“

[5] Zdroj: Trvalý zásobník investičních akcí města Milevska

[6] Zdroj: Trvalý zásobník investičních akcí města Milevska

[7] Zdroj: Trvalý zásobník investičních akcí města Milevska

2016/3 Odpovědi na aktuální témata a na otázky z diskuse JčT

 Otázka: „Město klidně prodalo stovky metrů pozemku v průmyslové zoně v místě kde je plánovaný obchvat města Milevska za údajně cenu okolo 100,-Kč/m2. Zajímalo by mě, jestli je toto pravda ?“

Ano, zastupitelstvo města Milevska schválilo prodej několik tisíc m2 čtyřem podnikatelským firmám, kteří podnikají v ul. Dukelská  a zaměstnávají zde lidi. Tzn. těm co již zde podnikají na rozšíření prostoru pro podnikání.  Prodejní cena byla za 100 Kč/m2. Nákupní cena se pohybovala okolo 30 Kč/m2.

Tento prodej se nedotknul  prostoru, kde je plánovaný obchvat města Milevska. Koridor v této části zůstává ve vlastnictví města Milevska.

Ale na toto vše p. starosta Ing. Radosta odpověděl p. Bc. Heroutovi – stačí si jen přehrát záznam, tzn nechápu proč někdo rozpoutává dezinformační kampaň a neustále šíří mylné informace (formou dotazů).

 

Otázka: „Jaká je situace s jižním (za Dukelskou – k nádraží – podél želez. kolejí na silnici 105 směr Písek ?“

 Má podobu nakreslené čáry na mapě. Ale je to bohužel jen hezká a nereálná fikce.

Proč ?     

-          Trasa vede v oblasti prům zóny přes pozemky města ale dál směrem k vlakovému náddraží přes soukromé pozemky.  Vedli jsme informativní jednání s některými majiteli těchto pozemků a zjistili jejich ZÁSADNÍ NESOUHLAS.

-          Od Nádražní ul. směrem k Sažinově ul  je trasa vedena přes zastavěné území firemními stavbami  i podél obytné zástavby.

-          Náklady ve výši cca 0,5 miliardy Kč jsou i mimo reálné možnosti Jč. Kraje.

 

 Otázka: „Vědí zastupitelé, o čem rozhodují? se píše, že odmítli prodat dvaceti a sedmimetrový pozemek v lokalitě zahrádkářské kolonie vedle rybníku Kubík. Při odůvodnění zamítavého rady města totiž zaznělo, že město chce vést cestu na Zvíkovec, taže by pak pozemek třeba muselo kupovat zpět. ?“

 Pozemek je opravdu v této chvíli městem neužíván, ale jeho prodej by znamenal výseč do pásu pozemků města.  Ano skutečně pokud by někdy měla vést cesta od ul. 5. Května k zahrádkářské kolonii Nad Kubíkem a dál k ul. Pod Zvíkovcem musí vést po pozemcích města.

Žadatele nikdo neomezuje, aby tyto pozemky neužívali. Ale proč by se město mělo zbavovat majetku – pozemků, které může v budoucnu potřebovat?

 

Otázka: „Prodej pozemku u stadionu?  Pozemek je prý lukrativní, ale prodává se, ale za 500,-Kč/m2 ?“

 FAKTA:

-          V současností je pozemek v územním plánu veden jako stavební

-          V doposud nepřijatém návrhu nového územního plánu je pozemek veden jako veřejná zeleň

-          Prodej pozemků (majetku města) je zásadně v působnosti zastupitelstva  (nikoliv RMM)

-          SVOBODNÍ (Doubek + Machart) jako jediní při vyhlášení záměru na prodej BYLI PROTI (a to z důvodu nepřiměřeně nízké ceny). Tuto cenu (500 Kč)v diskusi proti nám hlavně obhajoval Bc. Herout.

-          SVOBODNÍ (Doubek + Machart) při odsouhlasování prodeje NEHLASOVALI PRO (Doubek nehlasoval, Machart se zdržel)

 

 

Na dotazy a objasnění dalších nejasností bude odpovězeno  v diskusním fóru  „VOLNÁ DISKUSE“

Ing. Mgr. Doubek Miroslav

2016/2 Reakce ing. Doubka na otevřený dopis ODS a Hnutí ANO

Reakce na prohlášení ODS a Hnutí ANO

 Ano přijímám politickou odpovědnost za pochybení a nedostatky, které by bylo možno určit, že jsem je způsobil  - u kterých jsem měl možnost a pravomoc je změnit.

Ano, považuji se odpovědný za nasměrování rozpočtu od spotřeby k potřebným investicím ve prospěch širokého okruhu občanů.

Po volbách jsem inicioval změnu některých vámi připravených projektů s cílem finanční úspory (v milionech Kč) nebo úpravy tak, aby byly funkční pro občany (např. Švermovou ul. se mělo jezdit pouze jedním pruhem, ale paradoxně zde měly být nad sebou dva chodníky).

Ad 1) U některých projektů (Jeřábkova ul.) jsem uvěřil práci předchozího vedení města, projektantům i správcům sítí. Po začátku rekonstrukce se objevily skryté závady, které si žádají další náklady a čas. Právě na základě připomínek občanů, jednání s nimi a v jejich prospěch jsou tyto dodatečné práce prováděny.

Ad 2) Veškeré prováděné investiční akce jsou připravovány, oponovány a rozhodnuty nejen jedním radním, ale i odbory úřadu, v investiční komisi, dopravní komisi, finančním výboru, radě města a finálně jsou schváleny i zastupitelstvem, tj. za vaší účasti.

Výrazně se ohrazuji proti pomluvě o manipulacích a provádění nekvalitních prací. Výběr zhotovitelů staveb probíhá zásadně ve veřejných výběrových řízeních a v elektronické aukci, tj. bez možnosti manipulace s výsledkem.

Ad 3) Lze „inovačně“ vymyslet desítky možností jak řešit dopravu, ale s rozpočtem pár mil. Kč nelze vyhodit peníze na projekty (dle Vašich návrhů) typu obchvat města za půl miliardy, dálnice okolo Milevska, tunel pod centrem, zbourání domů na druhou ulici pro průjezd centrem, parkování pod náměstím … S takovýmto „inovačním“ vyhazováním peněz města nesouhlasím.

 Cítím své pochybení v jedné oblasti, že veškeré přípravy, analýzy a jednání dělám na úkor svého volného času, své rodiny a zaměstnání a to zadarmo nebo za zanedbatelnou odměnu.

Ani v organizační struktuře města není k této funkci přiřazena žádná rozhodovací pravomoc.

 PS. Váš dopis považuji za „očerňující svinstvo“ a „pomstu“ nebo jen projev bezmoci z toho, že se v oblasti oprav začínají realizovat akce, které jste jen slibovali a neustále odkládali!

   Vyzývám autory otevřeného dopisu, ať sdělí konkrétní pochybení a nedostatky, které by bylo možno určit, že jsem je způsobil  - u kterých jsem měl možnost a pravomoc je změnit.  Bez tohoto konkrétního sdělení se jedná o pomlouvačný panflet.

 

 

Ing. Mgr. Doubek Miroslav

2016/1 Otevřený dopis ODS a Hnutí ANO v Milevsku, k odstoupení p. Doubka z funkce radního

následující text dopisu předán Ing. Doubkovi na zastupitelstvu dne 20.7.2016

 - nikdo z autorů se neobtěžoval tento panflet ani podepsat.

 Otevřený dopis ODS a Hnutí ANO v Milevsku

 Na základě vyhlášení radního pro infrastrukturu a dopravu pana Ing. Mgr. Doubka při projednávání plánu investic a oprav na rok 2015 na jednání zastupitelstva v prosinci 2014, že za realizaci každé investiční akce ponese radní příslušné gesce politickou odpovědnost a v návaznosti na:

a)    Pochybení, závažné nedostatky a nepřihlížení k připomínkám občanů při přípravě a realizaci in-vestiční akce „Rekonstrukce Jeřábkovy ulice“, která jednoznačně spadá do gesce radního Ing. Mgr. Doubka, jejichž důsledkem budou nezanedbatelné vícenáklady a zřejmě i nedodržení termí-nu realizace.

b)   Ostrou kritiku široké veřejnosti, kterou sám vyprovokoval svým zasahováním a podílením se na jím preferovaných investičních akcích a nekvalitní prací na akcích, na kterých nemá takový zájem.

c)    Nekoncepční a nedostatečně inovační řešení problémů v oblasti dopravy v Milevsku, což je zřejmé z navrhovaných investičních akcí ve zpracovaném Výhledu investic a oprav na roky 2017-2019

apelujeme na čestné dodržení slova z jeho strany a vyvození důsledků z politické odpovědnosti za uvedené nedostatky.

 

Protože důsledkem politického selhání jednoznačně je odstoupení z funkce, vyzýváme tímto otevřeným dopisem

                                            pana Ing. Mgr.Miroslava Doubka,

 

aby neprodleně odstoupil z funkce radního a vytvořil tak prostor, aby zastupitelstvo při svém jednání v září 2016 mohlo do funkce radního zvolit jiného zastupitele.

 

Jsme přesvědčeni, že tímto by pan Ing. Mgr. Doubek prospěl městu Milevsku nejlépe.

 

V Milevsku dne 18.7.2016

 

 

Za ODS                                                                                 Za Hnutí ANO

 

Bc. Zdeněk Herout v.r.                                                         p. Václav Málek v.r.

 

MUDr. Zdeněk Hobzek v.r.                                                 Ing. František Šika v.r.

 

p. Jaroslav Peták v.r.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Články