SVOBODNÍ PODALI NÁMITKY PROTI SMĚNĚ POZEMKŮ

-  SVOBODNÍ PODALI NÁMITKY PROTI SMĚNĚ POZEMKŮ

- SVOBODNÍ NESOUHLASÍ SE SMĚNOU POZEMKŮ (město x kanonie Premonstrátů) NEVÝHODNOU PRO MĚSTO

- žádají, aby pozemek, který neměl být vydán - byl vrácen státu (městu)

- Dotazují se na činnost vedení města jak konalo v zájmu města

 

PRÁVNÍ DŮVODY PŘEDLOŽENÍ:

A) Vyjádření námitek dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., ke směně pozemkových parcel č. 1730/1, 1730/5, 1730/6, 1730/8 a 14848/2 ve vlastnictví města Milevsko za pozemkové parcely č. 1835/2 a 2093/8 ve vlastnictví Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

 

B)   Žádost dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

C)   Žádost o podkladové informace,  dle zákona č. 128/2000 Sb. § 82 písm. c) 

 

 

 

 

1.) Námitka: Protiprávní nabytí majetku pozemkové parcely 2093/8 do vlastnictví Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Dle  zákona č. 428/2012 Sb., ve znění novely zákona č. 177/2013 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi se dle § 8 nebylo možno vydat zastavěný pozemek.  Za majetek, který nebylo možno vydat  byla  dohodnuta finanční í kompenzace ve výši 59 mld. Kč.

Citace § 8

(1) Věc nelze vydat v případě, že se jedná o

a) zastavěný pozemek; za zastavěný pozemek se považuje část pozemku, která byla poté, kdy se stala předmětem majetkové křivdy v důsledku některé ze skutečností uvedených v § 5, zastavěna stavbou nebo částí stavby schopnou samostatného užívání (dále jen „stavba“), byla-li stavba zřízena v souladu se stavebním zákonem5) a je užívána, a dále část pozemku s takovou stavbou bezprostředně související a nezbytně nutná k užívání stavby; za zastavěný pozemek se rovněž považuje část pozemku zastavěná stavbou, která je ve vlastnictví jiné osoby než je stát nebo oprávněná osoba, a dále část pozemku s takovou stavbou bezprostředně související a nezbytně nutná k užívání stavby.,

 

Taktéž dle právní judikatury – usnesení Nejvyššího soudu sp. Zn. 28 Cdo 2118/2011 zřízení (existence) silnice na pozemku brání jeho vydání dle restitučních předpisů.

Vlastníkem komunikace je právnická nebo fyzická osoba, která komunikaci zbudovala. Komunikace byla zbudována v letech cca 1975-1984 spolu s budováním přeložky silnice Milevsko –Sepekov a to státem, resp. jeho dekoncentrovanými složkami (národní výbory) nebo organizacemi státu. Dnes by příslušná komunikace měla patřit státu, JČ kraji nebo obci. A tito by měly uplatňovat právní zájem na určení vlastnického práva.

Zastupitelé samosprávy i zaměstnanci úřadu mají konat dle svého slibu „Dodržovat a hájit zákony České republiky“  a dle zákona o obcích § 38 : odst.2 „ Majetek obce musí být chráněn před … odcizením nebo zneužitím.“ a odst.6) „ Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.“

Z výše uvedených důvodů uplatňuji námitky proti směně pozemků, která by legalizovala a zmařila možnost navrácení např. dle § 985 NOZ č 89/2012 Sb..

 

Jako zastupitel a občan města Milevska pro objasnění dosavadního postupu a dle zákona o zveřejňování informací žádám o sdělení uskutečněných kroků a odpověď na následující otázky:

 

1.1)    Byla orgány města a jeho zástupci (starosta, místostarosta, úřad=OISM) vyzvána Královské kanonie premonstrátů na Strahově na vrácení neoprávněně nabytého majetku – pozemkové parcely č. 2093/8 o výměře 2465 m2 v hodnotě cca 644 918 Kč ?

POZN: doložte příslušnou korespondencí včetně odpovědi.

 

1.2)   Byla orgány města a jeho zástupci (starosta, místostarosta, úřad=OISM) zorganizována aktivita na koordinovaný postup dalších institucí (stát, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Jč. kraj, Lesy ČR, Státní zastupitelství) mající zájem (z úřední povinnosti) na vrácení neoprávněně nabytého majetku – pozemkové parcely č. 2093/8 o výměře 2465 m2 v hodnotě cca 644 918 Kč ?

POZN: doložte příslušnou korespondencí včetně odpovědi.

 

1.3)    Bylo orgány města a jeho zástupci (starosta, místostarosta, úřad=OISM) zjištováno a dokládáno vlastnictví komunikace (např. na: Jč. kraji, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Správě a údržbě silnic, Lesů ČR,  ZVVZ, …) pozemkové parcely č. 2093/8 o výměře 2465 m2 ?

POZN: doložte příslušnou korespondencí včetně odpovědi.

 

1.4)   Bylo orgány města a jeho zástupci (starosta, místostarosta, úřad=OISM) zasláno Královské kanonii premonstrátů na Strahově předžalobní návrh na uzavření smírného postupu před podáním žaloby na vrácení neoprávněně nabytého majetku – pozemkové parcely č. 2093/8 o výměře 2465 m2 v hodnotě cca 644 918 Kč?

POZN: doložte příslušnou korespondencí včetně odpovědi.

 

Námitka:

a) Pokud byly neúspěšné všechny výše uvedené postupy, námitkou proti směně je neakceptovatelnost legalizace neoprávněného obohacení či využití něčího omylu či nekonání k vlastnímu majetkovému prospěchu.

b) Cena obvyklá při nabývání komunikací a sítí do majetku města je darováním (ul. Darovaná, rozšíření ul. Pod Zvíkovcem, rozšíření ul. Nádražní od předchůdce Billy, …).

c) Město nepotřebuje akutně tento pozemek převzít do vlastnictví, tj. za potřebu vzdání se jiného významného majetku.

 

 

 

2.) Námitka: Pozemková parcela č. 1835/2

      Uvedená parcela je nezastavitelná, jedná se o zbytkový pozemek vyžadující pravidelné sekání trávy a údržbu zeleně.

2.1)    Jaký má  město Milevsko zájem na získání pozemkové parcely č. 1835/2?   

2.2)    Jakou užitnou hodnotu získá  město Milevsko vlastnictvím pozemkové parcely č. 1835/2?  

2.3)    Jaké budou roční náklady za údržbu (sečení trávy, ošetřování zeleně, sběr listí, …)  získané pozemkové parcely č. 1835/2 ?  

 

3.) Námitka: Pozemková parcela č. 1848/2

      Není vhodné směňovat celu plochu této parcely. V části směrem ke komunikaci je možné využít prostor pro zastávku autobusů nebo podélná či kolmá parkovací stání.

Druhou alternativou tohoto využití pozemku je směna za pozemek na otáčení autobusů u hřbitova.

3.1)    Byla orgány města a jeho zástupci (starosta, místostarosta, úřad=OISM) zvažována tato řešení ?   

3,2)    Byla vyzvána Královské kanonie premonstrátů k dílčímu využití pozemku (směně) a ke směně za pozemek na otáčení autobusů u hřbitova, tj. pozemek  potřebný pro město ?

 

4.) Námitka: Směna pozemkových parcel č. 1730/1, 1730/5, 1730/6, 1730/8

     Námitka – návrh k projednání:  Pokud má Královské kanonie premonstrátů na Strahově zájem o tyto pozemky, navrhuji, aby město požadovalo směnu za pozemky pro město potřebné, např. pod skládkou „Komunálního odpadu Jenišovice“.

 

4.1)    Byla orgány města a jeho zástupci (starosta, místostarosta, úřad=OISM) vyzvána Královské kanonie premonstrátů na Strahově na tuto směnu nebo nákup a prodej?

4.2) Na prodej pozemků pod skládkou „Komunálního odpadu Jenišovice“ existuje z minulosti smlouva o smlouvě budoucí. Proč doposud nebyla realizována?

 POZN: doložte příslušnou korespondencí včetně odpovědi.

 

 

Zpracoval a městu předložil:                                                        
Ing. Mgr. Doubek Miroslav